Kişisel Verilerin Korunması

 

Karayazgan Hukuk ve Danışmanlık, Kişisel Verilerinizin korunması hususunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuattaki ilkelerin ışığında, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. İşbu Metinde Karayazgan Hukuk ve Danışmanlık olarak;  aşağıda sayılan kişilere ait Kişisel Verilerin nasıl topladığı, kullanıldığı, başkalarıyla paylaşıldığı ve başka şekilde nasıl işlendiği açıklanmaktadır:

 • İnternet Sitemizi ziyaret eden, internet sitemiz üzerinden iş başvurusunda bulunan ve /veya iletişim bilgilerini bırakan kişiler;
 • Müvekkillerimizin ve/veya potansiyel müvekkillerimizin irtibat kişileri;
 • Karayazgan Hukuk ve Danışmanlık’a mal ve hizmet sağlayan tedarikçiler ve
 • Karayazgan Hukuk ve Danışmanlık’ın hakkında Kişisel Veri elde ettiği diğer kişiler.

Topladığımız Veriler:

 

Karayazgan Hukuk ve Danışmanlık, hukuki danışmanlık hizmetini sunmak, iş faaliyetlerimizi yürütmek ve müvekkil ilişkilerimizi yönetmek, işe alım süreçlerini yürütmek, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, iş süreçlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, isim, soy isim, telefon numarası, adres, banka hesabı, fotoğraf,  iş adresi gibi genel bilgilerin yanında, faydalanılan hizmetin ve/veya işbirliğimizin niteliğine göre sigorta poliçeniz, SGK dökümünüz,  sağlık raporunuz, adli sicil kaydınız gibi daha özel bilgiler ve özgeçmişiniz istenebilmektedir.

 

Nasıl Toplanıyor:

 

Karayazgan Hukuk ve Danışmanlık, kişisel verilerinizi web sitesi,  sizden bizzat istediği bilgi, belge ve formların yanında;  kapalı devre kamera sistemi ile görüntülerinizi ve internet sitemizdeki çerezler aracılığıyla da bilgilerinizi otomatik olarak toplayabilmektedir.

 

Verilerin Depolanması:

 

Kişisel Verileriniz kanunun öngördüğü teknik idari şartlara uygun şekilde, her türlü kanun dışı işleme, çalınma ve kaybolmaya karşı korunmaktadır.

 

Kişisel verileriniz amacına hizmet ettiği sürece saklanmaktadır. Daha sonra kişisel verileriniz talebiniz üzerine veya kanunda öngörülen sürelere uygun olarak imha edilir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması:

 

Karayazgan Hukuk ve Danışmanlık, kişisel verilerinizi sizin açık rızanız olduğu haller saklı kalmak kaydıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 5/2 ‘deki hallerin varlığı dışında kişisel verilerinizi 3. taraflar veya kurumlara aktarmamaktadır.

 

Karayazgan Hukuk ve Danışmanlık, yukarıdaki şartlarla aktarım  yaparken kanunda düzenlenen şart ve koşullara sıkı sıkıya bağlıdır. Bu çerçevede verileriniz yukarıdaki şartların varlığı halinde;

 • İş Ortakları ile;  Karayazgan Hukuk ve Danışmanlık olarak size en iyi şekilde danışmanlık hizmetleri sunabilmek ve sizinle olan ilişkimizi yönetmek için veya yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu ölçüde Kişisel Verileri yurtiçinde bulunan iş ortaklarımızla, bu yönde bir talebiniz ya da açık rızanız olması halinde, paylaşabilmekteyiz.
 • Tedarikçiler ve Hizmet Sağlayıcıları ile: Hizmet aldığımız tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıların verdiğimiz danışmanlık hizmetlerin, daha düzenli ve verimli sağlanmasına yönelik olarak bizim adımıza ve talimatlarımız doğrultusunda faaliyet göstermelerini sağlamak için Kişisel Verileri tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıları ile paylaşıyoruz. Hizmet aldığımız tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar arasında; örneğin CRM sistemimize, müvekkil ilişkileri yönetimi veri tabanlarımıza ilişkin hizmet sağlayıcıları da dahil olmak üzere altyapı ve elektronik haberleşme hizmet sağlayıcıları; yer almaktadır.

Zorunlu Hallerde Düzenleyici Kamu Kurum - Kuruluşları ve  Kamu Otoriteleri ile;  Düzenleyici kurumların veya kamu otoritelerinin talepleri veya yasal olarak uygulanabilir herhangi bir talebe ya da herhangi bir mahkeme celbi, suç soruşturması ve kovuşturması kapsamında kanunda belirtilen haller, mahkeme kararı veya başka her türlü yasal talebe uymak amacıyla Kişisel Verileriniz  paylaşılabilmektedir.

Söz konusu kişiler, imzaladığımız sözleşme hükümleri kapsamında, Kişisel Veriler için uygun düzeyde güvenlik sağlamakla ve bu tür Kişisel Verileri yalnızca bizim adımıza kullanmak ve işlemekle yükümlü kılınmaktadır.

Haklarınız:

 

Veri sahibi ilgili kişi olarak haklarınız Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılmıştır. Buna göre tarafımıza ulaşıp kişisel verilerinizin:

 

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a aykırı olarak işlenmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Tarafımıza Ulaşabileceğiniz bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

Unvan                 : Karayazgan Hukuk ve Danışmanlık

Sicil Numarası      : 214101-5

Adres             : Mahir İz Caddesi, Suat Sümer İş Merkezi B Blok 30/3 Altunizade -                  İstanbul/Turkey

E-mail                     : info@karayazgan.av.tr